Konsultacijos

Šiandieninėje visuomenėje keičiasi žmonių požiūris į laidotuvių procesą. Vis labiau keičiasi žmonių poreikiai ir tradicijos. Dabartinio greito gyvenimo ritmo įtraukti žmonės dažnai ignoruoja mirties neišvengiamumą ir nesidomi jokia informacija susijusia su laidotuvių procesu, todėl susidūrus su tuo neretai kyla daug neaiškumų. Mes neturėtume bijoti domėtis informacija susijusia su laidotuvių procesu. Reikia suvokti, jog tai yra visiškai įprastas, natūralus procesas, kuriam galime ruoštis iš anksto, išvengiant nesklandumų ateityje. Mūsų įmonė teikia individualių konsultacijų su klientais paslaugą, kurios metu mes atsakysime į visus kylančius klausimus, konsultuosime ir suteiksime visą reikalingą informaciją.

Kaip elgtis mirus artimajam?

1. Žmogui mirus namuose, mirusiojo kūno negalima liesti, kol mirties nekonstatuos medikai arba, jei mirtis įvyko viešoje vietoje - policijos pareigūnai.

2. Mirties faktą nustato: greitosios medicinos pagalbos slaugos specialistai (visą parą); kitas slaugos specialistas, tiesiogiai atlikęs mirusio asmens sveikatos priežiūrą nesant gydytojo (jo darbo metu); šeimos gydytojas (jo darbo metu), jei prižiūrėjo ligonį paskutinėmis jo gyvenimo dienomis; gydytojas-teismo medicinos ekspertas (jei žmogus miršta viešoje vietoje, arba mirtis smurtinė).

3. Medicininę pažymą, liudijančią mirties faktą, išduoda pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs gydytojas (jo nesant – kitas gydytojas).

4. Su medicinine pažyma, liudijančią mirties faktą, reikia kreiptis dėl mirusiojo asmens išregistravimo ir mirties liudijimo išrašymo: mieste – į savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių, kaime – į seniūniją.

5. Namuose mirusiojo kūnas į teritorinę lavoninę turėtų būti nugabentas per 2 valandas.

6. Viešoje vietoje mirusiojo kūną, pagal policijos ar prokuratūros pareigūnų iškvietimą, gabena (visą parą, septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis) įmonė, kuri yra sudariusi sutartį su miesto ar rajono savivaldybės administracija dėl žmogaus palaikų gabenimo atlikti teismo medicinos tyrimus.

7. Ligoninėje mirusiojo kūnas negali būti joje laikomas ilgiau nei 4 paras (už tai moka teritorinės ligonių kasos). Jei didelė ligoninė turi savo patanatominį skyrių su šaldytuvais, kūną galima laikyti ir ilgiau. Vėliau kūnas turi būti perduotas teritorinei lavoninei.

8. Už asmenų, turinčių gyvenamąją vietą, kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje moka giminės.

9. Už mirusių benamių kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje turi mokėti savivaldybė.

10. Dėl kūno šarvojimo vietos ir kitų, su šarvojimu susijusių klausimų, reikia kreiptis į laidojimo paslaugas teikiančias įmones, įsikūrusias mirusiojo asmens buvusioje arba laidojančio asmens esamoje gyvenamojoje vietoje.

Kokios pašalpos yra skiriamos mirusiajam?

1. Turint medicininę pažymą, liudijančią mirtį, galima kreiptis dėl vienkartinės laidojimo pašalpos , kurios dydis = 8 BSI (bazinė socialinė išmoka), t. y. 304 Eur.

2. Laidojimo pašalpa skiriama mirus:
Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;
-- Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
-- Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
-- Lietuvoje – visų, aukščiau išvardintų asmenų, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikis).

3. Teisė gauti laidojimo pašalpą atsiranda nuo asmens mirties dienos, kurios faktą registruoja:
mieste – savivaldybės civilinės metrikacijos įstaiga, kaime – seniūnija (išskyrus savivaldybių centrų seniūnijas), užsienyje – Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga.

4. Laidojimo pašalpa išmokama mirusiojo asmens šeimos nariui arba kitam laidojančiam asmeniui.

5. Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybės (seniūnijos) socialinės paramos skyrių pagal mirusiojo asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą (ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos).

6. Reikalingi dokumentai pašalpai gauti:
 laidojančio asmens prašymas (pildomas savivaldybėje arba seniūnijoje);
-- mirties liudijimas (originalas ir jo kopija);
-- laidojančio asmens pasas (asmens tapatybės kortelė, užsienio piliečiui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
-- jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienyje – užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro), išverstas į lietuvių kalbą, ir mirusiojo pasas;
-- juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai.

7. Laidojimo pašalpa mokama iš savivaldybės biudžeto ir turi būti išmokėta per ne vėliau kaip per 24 valandas po oficialaus kreipimosi.

8. Laidojantis asmuo, laiku neatsiėmęs pašalpos, turės teisę dar kartą teikti prašymą pašalpai gauti.

9. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės (savivaldybės) lėšomis.

Kokia yra laidojimo kapinėse tvarka?

Šarvojimo ir laidojimo kapinėse tvarka
1. Lietuvoje visos kapinės yra valstybinės.

2. Tik gimęs Lietuvos pilietis iškart gauna teisę į vietą kapinėse, todėl už žemę mokėti nereikia. 

3. Rašytinį leidimą laidoti kapinėse mirusiojo kūną arba urną su mirusiojo palaikų pelenais išduoda savivaldybė arba seniūnai, jeigu jiems pavesta prižiūrėti seniūnijos teritorijoje esančias kapines. 

4. Leidimui gauti reikalingi dokumentai:
laidojančio asmens prašymas;
mirties liudijimas.

Kokia yra kremavimo tvarka?

Kremavimas Lietuvos Respublikoje vykdomas laikantis 2007 m. gruodžio 20 d. priimto LR Žmonių palaikų laidojimo įstatymo

1. Laidojantis asmuo kremavimo įmonėje užpildo nustatytos formos prašymą.

2. Kartu su prašymu kremuoti mirusiojo palaikus laidojantis asmuo kremavimo įmonei privalo pateikti šiuos dokumentus:
asmens, kurio palaikai kremuojami, mirties liudijimą;
laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę) arba leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje;
mirusiojo, kurio palaikus prašoma kremuoti, testamentą (ar kitą valios pareiškimo dokumentą), kuriame pareikštas sutikimas dėl jo palaikų kremavimo, jei toks sutikimas buvo pareikštas;
įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (jei laidojantis asmuo yra savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotas asmuo).

3. Jei mirusysis nebuvo savo testamente (ar kitame valios pareiškimo dokumente) pareiškęs sutikimo dėl savo palaikų kremavimo, reikia pateikti:

-- santuokos liudijimą (jei laidoja sutuoktinis);
-- giminystės ryšį patvirtinantį dokumentą (jei mirusįjį laidoja artimas giminaitis);
-- rašytinį artimųjų giminaičių parašais patvirtintą susitarimą (ir apie tai pažymėti prašyme kremuoti palaikus), kad tarp mirusiojo artimųjų giminaičių nėra nesutarimų dėl palaikų kremavimo;
-- prokuroro rašytinį leidimą (jei prašoma kremuoti ekshumuotus žmogaus palaikus)

Kontaktai

Jums ir Jūsų artimiesiems padėsime visais laidotuvių organizavimo klausimais.
Teikiame pagalbą ir konsultacijas 24 val / 7 d.
+370 644 99993
info@ritualika.lt
Rekvizitai

RITUALIKA, UAB
Įmonės kodas: 303918867
Adresas: Savanoriu pr. 365, Kaunas.

Užpildykite formą ir atsakysime kiek galime greičiau: